Ebyoshemereire Kukora Nebyotashemereire Kukora Ahabwakakooko Akarikureeta Senyiga Coronavirus(COVID-19)

ENTANDIKIRIRO
Okubarukaho kwakakooko akarikureeta Senyiga Coronavirus (COVID -19) Kukarangirirwa abantu beihanga RYA China eniro 31 omukwezi kwikumi nebiri 2019. Okubarukaho oku hati kujanjire omumahanga goona. agomunsi. Akakooko aka kyanguhi munoonga okutaaha omuri Uganda.Kikabeire kirungi okwetekatekyera okuta omunkora ebiteirweho ahabwekwerinda okukwaatwa endwaara egi (corona virus covid-19) Nahabwekyo aba minisiture yebyamagara bateireho ebitushemereire KUKORA nebitutashemereire KUKORA nebitutashemereire KUKORA ahabwokwegyesa abantu okwerinda kukwatwa endwara egi.

ENDWAARA ERIKUREETWA AKAKOOKO AKA CORONAVIRUS (COVID-19 ) NEEHA?
Endwaara egi erikureetwa akakooko aka neturira munoonga. Kandi nejanjaara okuruga ahamuntu okuza ahandijo okurabira omumatoondo agarikuruga ahamuntu yakorora nari yayetsyamura gakatarakira ahameisho gondijo.

%d bloggers like this: